LOIMAAN KOTIPESÄ

Kodinomaista asumista rauhallisessa ympäristössä, lämmöllä ja ammattitaidolla sekä vankalla nepsy- ja DDP-osaamisella. Moniammatillisella henkilökunnallamme on laaja-alaista kokemusta lastensuojelusta, erityisesti traumatisoituneiden ja kiintymyssuhdehäiriöisten lasten hoidosta ja kuntoutuksesta. Kotipesässä on kaksi 7-paikkaista yksikköä, Oiva ja Helmi. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kouluikäiset lapset ja nuoret.

Sijaishuolto

Paikkatilanne:

2 paikkaa vapaana!
15.6.2024
vapautumassa 1 paikka

Toiminta-ajatus

Toimintamme lähtökohtana on turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kotipesässä lapsi saa osakseen ymmärrystä, turvaa ja hellyyttä. Teemme yhteistyötä perheiden kanssa, turvaten lapsen myönteiset ja tärkeät ihmissuhteet. Tuemme nuorta kohti itsenäistymistä ja kasvamista vastuulliseen aikuisuuteen.

Toimintaympäristö

Loimaan Kotipesä on Hirvikosken kaupunginosassa toimiva kodinomainen lastenkoti, joka on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Kotipesä sijaitsee rauhallisella paikalla, hyvien palveluiden ja kulkuyhteyksien läheisyydessä. Ala- ja yläkoulu ovat 200m päässä. Kotipesästä on noin viiden kilometrin matka Loimaan keskustaan, jossa sijaitsevat ammattiopisto ja lukio. Kotipesän pihapiirissä olevan Loimaan kansanopiston peruskoululinjalla on mahdollisuus korottaa päättötodistuksen arvosanoja tai suorittaa loppuun kesken jäänyt peruskoulu. Teemme oppilaitosten kanssa tiivistä yhteistyötä. Kotipesän läheltä löytyvät myös kirjasto, uimahalli ja urheilukenttä. Kotipesän lasten huoneet ovat tilavia ja viihtyisiä, jokaisessa huoneessa on oma wc ja suihku. Laajalla ja rauhallisella piha-alueellamme on jalkapallo-, tennis- ja lentopallokentät sekä puutarha ja leikkialue.

DDP

Kotipesän toiminnan teoreettisena viitekehyksenä toimii DDP, vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia. Henkilökuntamme perehtyy siihen vuosittain lisäkoulutuksen ja konsultaation avulla. DDP on hoitomalli, joka tukee lapsen ja aikuisen keskinäistä kiintymystä, vuorovaikutusta ja luottamusta. Sen avulla korjataan erityisesti varhaisissa ihmissuhteissa syntyneitä vaikeita traumoja ja rakennetaan emotionaalista yhteyttä ja itsenäistä selviytymiskykyä tunne-elämän ja kiintymyssuhteen ongelmista kärsivän lapsen tai nuoren kanssa. Tavoitteena on luoda ymmärtävä, hyväksyvä, utelias ja empaattinen suhde lapseen. Pulmatilanteissa kiinnitetään huomio lapsen toimintaan, ei tähän itseensä. Häpeä ja syyllisyys erotetaan toisistaan. Ohjaaja keskittyy lapsen käyttäytymistä ohjaaviin havaintoihin, tunteisiin ja motiiveihin.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Kotipesän lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Teemme yhteistyötä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja/kouluttajan Leena Kalalahden kanssa.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa sosiaalista kuntoutusta, jossa pyritään mm. syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Toiminnalle luodaan aina asiakkaan tarpeita vastaavat tavoitteet. Elämyksellisyys, toiminnallisuus ja aito vuorovaikutus ovat tärkeitä peruselementtejä.

Perhepalvelut

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Koko Kotipesän henkilöstö on koulutettu ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi ja tämä näkyy toiminnassamme kokonaisvaltaisesti. Asiakasta kunnioittavat, joustavat ja lämminhenkiset palvelut muovautuvat asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Nepsy-valmentaja voi tulla avuksi tilanteisiin, joissa apua ja tukea tarvitaan lapselle/nuorelle hänen omaan toimintaympäristöönsä, kuten koulu, koti, päiväkoti. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ohjataan asiakasta ongelmakeskeisyydestä ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä myönteisen elämänpolun löytämiseen.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillisen tukihenkilötyön lähtökohtana on turvallinen aikuissuhde. Tukihenkilö toimii lapsen tai nuoren kanssa tämän omassa elinympäristössä opastaen ja yhdessä tehden. Arjen positiivisten onnistumiskokemusten kautta tuetaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä myönteistä kehitystä.

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman suhdetta turvallisessa ympäristössä lapsen kasvu ja kehitys huomioiden. Valvoja varmistaa, että lapsen etu ja tarve toteutuvat. Tuetut ja valvotut tapaamiset järjestetään tapaamistilassa, jossa lapsella ja vanhemmalla on mahdollisuus leikkiä, pelata ja askarrella lapsen ikätason mukaisesti. Sovitusti voidaan myös ulkoilla.

Jälkihuolto

Jälkihuollon palvelut räätälöidään aina yksilöllisten tarpeiden mukaan, suunnitelmallisesti yhteistyössä nuoren oman sosiaalityöntekijän kanssa. Jälkihuollon avulla voidaan tukea esim. asiakkaan voimavarojen löytymistä, harrastustoimintaa, koulunkäyntiä, asunnon hankintaa tai työllistymistä. Asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta, tavoitteena itsenäinen selviytyminen ja tulevaisuuden suunnan löytyminen.

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan asiakkaiden ohjaamista, neuvomista ja tukemista palveluiden käytössä sekä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen elämänhallintaa ja toimintakykyä vahvistamalla. Ohjaaja neuvoo suunnitelmallisesti käytettävissä olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista, sekä tukee palveluiden ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä.

Perhetyö

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jossa perhetyöntekijä työskentelee sovitusti yhdessä perheen lasten ja vanhempien kanssa. Perheohjaaja tukee ja auttaa perhettä rakentamaan yhdessä perheen arkeen soveltuvia arjen toimintamalleja, jotka tukevat lasten turvallista kasvua ja kehitystä vanhemmuuden taitoja kohentaen.

Sijoitetun lapsen vanhemman tuki

Palvelu on kohdennettu Kotipesään sijoitettujen lasten/nuorten perheille ja lähiverkostoille. Vanhempien tukemista toteutetaan lasten asiakassuunnitelmassa yhdessä sovittujen tavoitteiden ja menetelmien mukaisesti, lapsen vanhempien kotona ja elinympäristössä. Tavoitteena on tukea sijaishuoltoyksikön ja vanhempien yhteistä kasvatusvastuuta, edistää yhteistyötä heidän välillään sekä mahdollistaa onnistuneet ja suunnitelmalliset kotilomat lapselle. Tukena myös kotiutumista suunniteltaessa ja kotiutumisen yhteydessä
Yhteystiedot
Loimaan Kotipesä Oy
Kotipesä Helmi-osasto
Kotipesä Oiva-osasto
Sijaishuollon ja perhepalveluiden paikkakyselyt
Omavalvontasuunnitelman voit halutessasi pyytää nähtäväksi sähköpostitse yksikön johtajalta.